• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Theater
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

1.เอกลักษณ์

"การสร้างสรรค์เพื่อสังคม" หมายถึง การผลิตผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะและออกแบบ เผยแพร่ต่อสังคม เพื่อช่วยพัฒนาตนเอง สร้างคุณค่า สุนทรียภาพทางจิตใจและการใช้ชีวิตอันเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาสังคมแห่งการ สร้างสรรค์ของชาติ

2. ปรัชญา

การศึกษาด้านศิลปกรรมควรเป็นไปเพื่อจรรโลงความเป็นมนุษย์และสังคม

3. ปณิธาน

"คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นสถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชียในการผลิตผลงานวิชาการ และสร้างสรรค์ศิลปกรรมที่มีความเป็นเลิศ ตลอดจนผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะทางศิลปกรรมที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวม"

4. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ที่สร้างสรรค์งานศิลปะ งานออกแบบ และงานวิจัย เพื่อสังคม

5. พันธกิจ

1.จัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตด้านศิลปกรรม เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศและเป็นที่ยอมรับของสังคม
2.สร้างสรรค์ผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3.บริการวิชาการด้านศิลปกรรมให้กับชุมชน และสังคม
4.ทำนุบำรุงสืบสานและส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม เพื่อจรรโลงความเป้นมนุษย์และสังคม

6. ค่านิยมองค์กร

เป็นเลิศอย่างสร้างสรรค์ Creatively Excellent

7. วัฒนธรรมองค์กร

1. เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

2. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายแบบมืออาชีพ

3. ทำงานเป็นทีม

4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

5. เคารพตนเองและผู้อื่น

 

 

 แผนกลยุทธ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 1พ.ศ.2555 – 2559 (สภาสถาบันเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 7 มิถุนายน 2555)

 1.บทนำ

ดาวน์โหลด

 2.แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. .2557 - 2561

ดาวน์โหลด

 3.สรุปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทาแผนกลยุทธ์คณะศิลปกรรมศาสตร์

ดาวน์โหลด

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   026966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   029868601