พิมพ์
วันอาทิตย์, 28 กุมภาพันธ์ 2559 เขียนโดย Super User หมวด: บุคลากรสาขาวิชาการละคอน ฮิต: 12456

 • ผศ.ดร.ภาสกร อินทุมาร
  หัวหน้าสาขาวิชาการละคอน
 • รศ.ดร.ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์
 • รศ.ดร.อัศนีย์ เปลี่ยนศรี
 • ผศ.ดร.ภาวิณี บุญเสริม
 • ผศ.ศรุพงษ์ สุดประเสริฐ
 • อาจารย์ ดร.นรีรัตน์ พินิจธนสาร
 • อาจารย์ณวดี เศรษฐเมธีกุล
  (ลาศึกษาต่อ)
 • อ.ดร.จารุนี อารีรุ่งเรือง
 • ผศ.ณัฐคม แช่มเย็น
 • อาจารย์ ดร.อรดา ลีลานุช