• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Theater
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

 

 

 

 

การศึกษา
     - ศิลปกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     - 2545 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ดุริยางค์ไทย) จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     - 2549 ครุศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง การสอนวิชาเฉพาะ (ดนตรีศึกษา) เอกดนตรีไทย จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกียรติประวัติ
     - รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการละคอน (พฤศจิกายน 2555 – กรกฎาคม 2557)
     - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน)

ประวัติการแสดงงานและผลงานทางวิชาการ
     - ตำราพินิจดนตรีไทย เล่ม 1 และเล่ม 2 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตีพิมพ์เมื่อพ.ศ.2555 โดยได้รับทุนสนับสนุนการเขียนตำรามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการ  ศึกษา 2551
     - บทความวิชาการเรื่อง “ย้อนอดีตจากการประชัน สู่การประกวดดนตรีไทย” ตีพิมพ์ในวารสารศิลปกรรมสาร ปีที่ 7 โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ.2555)
     - บทความวิชาการเรื่อง “ประวัติความเป็นมาในการบันทึกโน้ตเพลงไทย” ตีพิมพ์ในวารสาร ศิลปกรรมสาร ปีที่ 8 โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ.2556)
     - กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในระดับภาค และระดับชาติ พ.ศ.2555 – 2556 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
     - ร่วมแสดงผลงานการประพันธ์เพลงในโครงการแสดงผลงานประจำปีของคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ.2553 – 2554)

ข้อมูลการติดต่อ
     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   026966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   029868601