• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Theater
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

 • ผศ.จำลอง สุวรรณชาติ
  หัวหน้าสาขาวิชา
 • รศ.วีระจักร์ สุเอียนทรเมธี
 • ผศ.ศรีชนา เจริญเนตร
 • ผศ.กิตติพงษ์ เกียรติวิภาค
 • ผศ.ดร.รัชภูมิ ปัญส่งเสริม
 • อาจารย์บุษกร ฮวบแช่ม (ลาศึกษาต่อ)

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   026966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   029868601