• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Theater
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

 • นายเทิดเกียรติภณช์ แสงมณีจีรนันเดชา
  รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 • นางสาวอรนุช ศรีบาล
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 • นายรชานนท์ นะโรภาส
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
 • นายกฤษ เสือโต
  ช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
 • นางสาวเพชรรัตน์ วัฒนรัตน์
  ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   026966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   029868601