• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Theater
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

 • นางสาวณัฐชริการ์ หมื่นเทพ
  รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 • ว่าที่ ร.ต.ไอยคุปต์ ใจเย็น
  นักทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติการ
 • นางสาวเยาวลักษณ์ พวงเงิน
  ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
 • นายบุญเลิศ วั่นเส็ง
  พนักงานบริการ
 • นางวารินทร์ ขาวบริสุทธิ์
  พนักงานสถานที่

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   026966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   029868601