• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Theater
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

 •   ผศ.ดร.อนุชา ทีรคานนท์
     คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
 • ผศ.สรรพจน์ มาพบสุข
   รองคณบดีฝ่ายบริหาร
 • ผศ. ดร.ภาวิณี บุญเสริม
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 • ผศ.บุญช่วย เกิดรี
  รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษาและวิจัย
 • อ.ดร.ภาสกร อินทุมาร
  หัวหน้าสาขาวิชาการละคอน
 • อาจารย์ปรุฬห์ลภย์ พฤกษ์โสภี
  หัวหน้าสาขาวิชา
  ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
 • อาจารย์จำลอง สุวรรณชาติ
  หัวหน้าสาขาวิชา
  ออกแบบหัถอุตสาหกรรม

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   026966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   029868601