• คณะศิลคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Theater
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

                     สาขาวิชาการละคอน เน้นความเป็นเลิศด้านความคิดสร้างสรรค์และวิชาการที่สามารถเชื่อมโยงกับ สังคมร่วมสมัยและได้รับการยอมรับในวงกว้าง โดยมีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาเป็นผู้ใฝ่การเรียนรู้และพัฒนาตนเองไปตลอด ชีวิต  นักศึกษาจะได้ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วรณณกรรมและทฤษฎีการละคอนของตะวันตก ตะวันออกและของไทย การแสดง การกำกับการแสดง การเขียนบท  ดนตรี นาฏศิลป์ และทฤษฎีศิลป์ การออกแบบเพื่อการแสดง (เทคโนโลยีด้านฉาก อุปกรณ์ประกอบฉาก แสง เสียง เครื่องแต่งกาย แต่งหน้า) ตลอดจนได้ฝึกปฏิบัติตามความสนใจของนักศึกษาอย่างเข้มข้น นอกจากนี้นักศึกษายังมีโอกาสศึกษาการประยุกต์ใช้ศิลปะการละคอนในด้านต่างๆ เช่นการศึกษา การพัฒนาสังคม หรือการพัฒนามนุษย์ เป็นต้น
                     การเรียนการสอนในสาขานี้ส่งเสริมการใช้ความคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และการคิดโดยใช้วิจารณญาณ โดยเน้นที่กระบวนการแสดงออกซึ่งความคิดเหล่านี้ผ่านภาคปฏิบัติเป็นชิ้นงาน ต่างๆ และการฝึกฝนในผลงานละคอนเวทีระดับมืออาชีพที่เปิดให้สาธารณชนเข้าชม ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องทำสารนิพนธ์ (thesis) ในชั้นปีสุดท้าย เพื่อเป็นการสังเคราะห์ความรู้และประสบการณ์ต่างๆที่ได้สะสมมา และเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะประกอบอาชีพตามสายงานที่ถนัด

รายละเอียดหลักสูตรสาขาวิชาการละคอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 (ฉบับเต็ม) : Download

รายละเอียดหลักสูตรสาขาวิชาการละคอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 (ฉบับย่อ) : Download

รายละเอียดหลักสูตรสาขาวิชาการละคอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 : Download

   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาการละคอน

 ประธานหลักสูตร

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์

     ● อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี บุญเสริม

 

อาจารย์ ดร.ภาสกร อินทุมาร

 

อาจารย์ ดร.จารุนี อารีรุ่งเรือง

 

อาจารย์ณัฐคม แช่มเย็น

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   026966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   029868601