• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Drama
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

  “ทิศทางศิลปกรรมในศตวรรษที่ 21: ตัวตน  ชุมชน  สังคม โลก”

Trends in the Arts in the 21st Century: Individual, Community, Society and the World
วันศุกร์ที่  16   สิงหาคม 2562 ณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

     หลักการและเหตุผล/ความสำคัญของโครงการ
          คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มุ่งเน้นให้ความสำคัญในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ดังนั้นในสถานะที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักด้านการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมวิชาการด้านศิลปกรรมศาสตร์ รวมถึงการวิจัยและการให้บริการวิชาการแก่สังคม จึงส่งเสริมให้คณาจารย์ในแต่ละสาขา ได้พัฒนาผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยการรังสรรค์ผลงานสร้างสรรค์และเผยแพร่ต่อประชาคมธรรมศาสตร์ และสาธารณชนทั่วไป ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และวิจัยสร้างสรรค์ ระหว่างมหาวิทยาลัย องค์กรต่าง ๆ นักออกแบบ และศิลปิน ที่ผลิตผลงานศิลปะและการออกแบบเผยแพร่สู่สังคมทั้งในระดับชาติหรือระหว่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อร่วมสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและศิลปะ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะอย่างถ่องแท้ โดยการสร้างคุณค่าทางจิตใจ อันจะก่อให้เกิดสุนทรียภาพในชีวิต จึงเห็นควรดำเนินงาน “โครงการประชุมวิชาการงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรมกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ขึ้นเพื่อให้เป็นเวทีจัดแสดงและเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม อันเป็นผลจากการพัฒนางานวิชาการของคณาจารย์ และศิลปินผู้มีส่วนร่วมการพัฒนาวิชาการ รวมถึงเป็นเครือข่ายศิลปินของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการนี้ นอกจะเป็นส่วนของงานด้านการศึกษาและการพัฒนาวิชาการแล้ว ยังเป็นการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมรูปแบบหนึ่งด้วย

  วัตถุประสงค์ของโครงการ

   1. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์มีเวทีในการผลิตงานวิจัยสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ
   2. เพื่อสร้างเครือข่ายด้านศิลปกรรมศาสตร์ในการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้อันจะเป็นประโยชน์ทางวิชาการศิลปกรรมในด้านการผลิตงานสร้างสรรค์กับสถาบันอุดมศึกษาทั้งประเทศ
   3. เพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามให้แก่ประชาชนและสังคม
   4. เพื่อเผยแพร่ผลงานที่มีคุณค่าทางความคิด และทางสุนทรียศาสตร์แก่สาธารณชน
   5. เพื่อสร้างประสบการณ์ทางด้านการแสดงให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯให้เกิดความซาบซึ้งและภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ

 

   ผู้รับผิดชอบ  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   รูปแบบการดำเนินงาน     

     1. การเสวนาบรรยายพิเศษทางวิชาการ (Keynote Lecture)

     2. นำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย (Oral Presentation)

     3. การจัดนิทรรศการงานสร้างสรรค์ (Exhibition)

  หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

    1. สาขาศิลปะการแสดงและนาฏศิลป์

    2. สาขาดนตรีและวัฒนธรรม

    3. สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบผลิตภัณฑ์

    4. สาขาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

 

กำหนดการและวิธีส่งผลงาน

31 พฤษภาคม 2562  

หมดเขตส่งบทคัดย่อ (Abstract) เพื่อนำเสนอการประชุมวิชาการ

โดยส่งทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14 มิถุนายน 2562

ประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อ ทาง E-mail รายบุคคล ประกาศผลพิจารณาบทคัดย่อ

28 มิถุนายน 2562

ยืนยันการนำเสนอผลงานโดยส่งแบบฟอร์มการยืนยันผ่านทาง

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

28 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2562

รับสมัครผู้เข้าร่วมประชุม  โดยไม่นำเสนอผลงาน ลงทะเบียน

16 สิงหาคม 2562   

นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ

30 สิงหาคม  2562   

ส่งบทความฉบับเต็ม Full Paper ผ่านทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อแนะนำสำหรับการส่งบทความฉบับเต็ม ( Full Paper ) Download

บทความฉบับเต็ม (Full Paper) ที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอในงานประชุมวิชาการนี้ จะได้รับตีพิมพ์ในศิลปกรรมสาร หลังจากที่ได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

ของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviewer)

  ลงทะเบียน

    - ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับผู้ร่วมนำเสนอผลงาน

         1.ส่งบทคัดย่อ (Abstract) ทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

         2.รอประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อ ทาง E-mail รายบุคคล

         3.ยืนยันการนำเสนอผลงาน ได้ทาง https://forms.gle/VKYCj9F4cP17fYtV7

    - ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับผู้ร่วมประชุม โดยไม่นำเสนอผลงาน      

         ลงทะเบียนทาง https://forms.gle/9zUF3PghP9mRNjww7

   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โทร 02-6966249  คุณวรัญญา จงใจรักษ์

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   026966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   029868601