• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Drama
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

      คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา และสถาบันสิ่งทอหลวงแห่งราชอาณาจักรภูฏาน นำคณะนักออกแบบเยาวชนชาวภูฏาน เข้าร่วมฝึกอบรมออกแบบเครื่องแต่งกาย โดยใช้ผ้าไทยและผ้าภูฏาน ระหว่างวันที่ 24 สค.- 1 กย.62 ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยคณบดี นำบรรยายถึงการอนุรักษ์ และเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จากนั้นในแต่ละวัน ได้ฝึกปฏิบัติการ และสำรวจตลาดผ้า พบนักออกแบบเพื่อให้คำปรึกษา พร้อมออกแบบคลอเล็คชั่น

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   026966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   029868601