• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Drama
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile, Costume, Garment and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design
 • สาขาวิชาการละคอน
  Drama
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile, Costume, Garment and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการกีฬาสีเชื่อมสัมพันธ์บุคลากรและงานปีใหม่ประจำปี 2561 จัดขึ้นในธีม "งานวัดรื่นเริงบันเทิงสินกำ" วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ โรงละคอน และตึกคณะศิลปกรรมศาสตร์

ฮิต: 59

โครงการความร่วมมือทางวิชาการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น ในวันที่ 12 - 13 กันยายน 2560

ฮิต: 149

โครงการละคอนประจำปี 2560 เรื่อง "The Voyaage : การเดินทาง" จัดขึ้นในวันที่ 1- 3 กันยายน 2560 ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

ฮิต: 149

           วิชาโทดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีพันธกิจสำคัญประการหนึ่งที่ในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ จึงได้จัดโครงการ “เสนาะรสดนตรีไทย” ขึ้นอย่างต่อเนื่องนับแต่ พ.ศ.2557 สำหรับการบันทึกวิดีทัศน์ในปีนี้ (2560)

ฮิต: 318

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   026966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   029868601 

 

Our location