• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Drama
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile, Costume, Garment and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design
 • สาขาวิชาการละคอน
  Drama
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile, Costume, Garment and Fashion Design

แบบฟอร์มต่างๆ

1. แบบคำร้องขอฝึกงาน Download
2. แบบตอบรับนักศึกษาฝึกงาน Download

 

เอกสารแจ้งจบ

ลำดับที่ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. คำรับรองการศึกษาครบตามหลักสูตรชั้นปริญญาตรี Download
2. แบบแสดงรายการแจ้งจบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ Download
3. ใบกระจายโครงสร้างหลักสูตร (สาขาวิชาการละคอน) Download
4. ใบกระจายโครงสร้างหลักสูตร (สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์) Download
5. ใบกระจายโครงสร้างหลักสูตร (สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม) Download

 

ดาวน์โหลดเอกสาร/ตำราเรียน

สาขาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
ลำดับที่ ชื่อเอกสาร/ตำรา สอนโดย ดาวน์โหลด
1.  พัฒนาการแนวคิดและแบบลักษณ์ศิลปะตะวันตกอย่างสังเขป ผศ.วีระจักร์ สุเอียนทรเมธี Download
2.  นานาเซราภัณฑ์ ผศ.วีระจักร์ สุเอียนทรเมธี Download

 

ระบบสารสนเทศนักศึกษา

1. ระบบนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาตร์ Link

 

ข้อมูลสำหรับนักศึกษา

1.  ผลการจัด PT ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาการละคอน Download
2.  ผลการจัด PT ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ Download
3.  ปฏิทินการศึกษา 2560 Download

 

Template ศิลปะการแสดงนิพนธ์                                                                                 คลิก

1.

 ไฟล์ส่วนปก

Download

2.  ไฟล์ส่วนเนื้อหา

Download

3.  ไฟล์ส่วนหลัง

Download

 

Link ทั่วไป

 

 

Link สำหรับนักศึกษา

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   026966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   029868601 

 

Our location