• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Drama
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile, Costume, Garment and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

ระบบงาน

1. ระบบพัสดุครุภัณฑ์

2. ระบบงานบุคลากร

3. ระบบงานสารบรรณ

4. งานบริหารและธุรการ

5. งานบริการการศึกษา

 

แบบฟอร์ม                                                                                

1.

 แบบฟอร์ม

Download

2.  แบบฟอร์ม

Download

 

 ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ฯ ของ มธ.

1.

แจ้งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2559

และประกาศคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

Download

 

 

Link ทั่วไป

 

 

Link สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   026966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   029868601 

 

Our location