• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Drama
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

 

ชื่อเอกสาร

ดาวน์โหลดไฟล์

 งานบริหารและธุรการ

    1.แจ้งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2559 และประกาศคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

Download

    2.คู่มือข้อตกลงตัวชี้วัด กพร. ประจำปีงบประมาณ 2562-2564

Download

    3.หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าจ้าง

- แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน สายสนับสนุนวิชาการ

- แบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานเงินรายได้หน่วยงาน

Download

Download

Download

 งานคลังและพัสดุ

   1.แนวทางการปฏิบัติตามหนังสือเวียนคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง ที่(กวจ) 0405.2/ว119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561

Download

   2.ระเบียบการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมนา อบรม ณ ต่างประเทศ

Download

   3.ข้อหารือการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 7 (3)

Download

 งานประกันคุณภาพการศึกษาและวิจัย

    1.OP ฉบับเสนอ กบม. ครั้งที่ 2

Download

    2.แผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 12 ฉบับเสนอสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 29 สิงหาคม 2559

Download

    3.คู่มือ EdPEx

Download

    4.ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2560 - 2564

Download

 

ระบบงาน

1. ระบบพัสดุครุภัณฑ์

2. ระบบงานบุคลากร

3. ระบบงานสารบรรณ

4. งานบริหารและธุรการ

5. งานบริการการศึกษา

 

Link สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

1. ข้อมูลส่วนบุคคล/ลางานออนไลน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. ใบแจ้งการจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง

     3. โปรแกรมคำนวณบำเหน็จ/บำนาญข้าราชการ

 

Link ทั่วไป

1. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2.  สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

5. สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

 

 

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   026966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   029868601