• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Drama
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile, Costume, Garment and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

ระบบงานออนไลน์  

1.งานบริการการศึกษา

   -  ระบบบันทึกเค้าโครงการเรียนการสอนออนไลน์

คู่มือการใช้งาน

 

แบบฟอร์ม                                                                                  

1.

 แบบฟอร์ม  บันทึกข้อความ(ตราครุฑ)

Download

2.  แบบฟอร์ม  เชิญอาจารย์พิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์

Download

 

ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ฯ ของ มธ.

1.

แจ้งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2559

และประกาศคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

Download

 

สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์

1. มคอ.3 เทอม 1 ปีการศึกษา 2558 Download
2. มคอ.3 เทอม 2 ปีการศึกษา 2558 Download
3. มคอ.5 เทอม 1 ปีการศึกษา 2558 Download
4. มคอ.5 เทอม 2 ปีการศึกษา 2558 Download
5. กระจายเกรด ปีการศึกษา 2558 Download

            

สาขาวิชาการละคอน 

1. มคอ.3 เทอม 1 ปีการศึกษา 2558 Download
2. มคอ.3 เทอม 2 ปีการศึกษา 2558 Download
3. มคอ.5 เทอม 1 ปีการศึกษา 2558 Download
4. มคอ.5 เทอม 2 ปีการศึกษา 2558 Download
5. กระจายเกรด ปีการศึกษา 2558 Download

                           

สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม                           

1. มคอ.3 เทอม 1 ปีการศึกษา 2558 Download
2. มคอ.3 เทอม 2 ปีการศึกษา 2558 Download
3. มคอ.5 เทอม 1 ปีการศึกษา 2558 Download
4. มคอ.5 เทอม 2 ปีการศึกษา 2558 Download

 

 

Link สำหรับงานวิจัย

 

 

Link ทั่วไป

 

 

Link สำหรับคณาจารย์

1. ข้อมูลส่วนบุคคล/ลางานออนไลน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. ใบแจ้งการจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง

3. โปรแกรมคำนวณบำเหน็จ/บำนาญข้าราชการ

4. OP ฉบับเสนอ กบม. ครั้งที่ 2

5. แผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 12 ฉบับเสนอสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 29 สิงหาคม 2559

6. คู่มือ EdPEx

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2560 - 2564

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   026966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   029868601 

 

Our location