• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Drama
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

ชื่อเอกสาร

ดาวน์โหลดไฟล์

 งานบริหารและธุรการ

   1.แจ้งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2559 และประกาศคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

Download

   2.คู่มือการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน มธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

          - ส่วนที่ 1

Download

          - ส่วนที่ 2

Download

          - ส่วนที่ 3

Download

   3.หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

 

          - ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนับเวลาการดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งทางวิชาการ

Download

          - ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561

Download

          - ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยคำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ ลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ และลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ พ.ศ.2561

Download

          - ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยแบบคำของกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ วิธีการ และขั้นตอนในการขอกำหนดตำแหน่งทาง          วิชาการ

Download

          - ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการกำหนดสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561

Download

          - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจำซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561

Download

          - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2561

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วย

Download

          - ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560

Download

          - ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

Download

          - (ร่าง) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องการกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ.2561

Download

    4.หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าจ้าง

- แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน สายวิชาการ

Download

Download

 งานคลังและพัสดุ

   1.แนวทางการปฏิบัติตามหนังสือเวียนคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง ที่(กวจ) 0405.2/ว119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561

Download

   2.ระเบียบการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมนา อบรม ณ ต่างประเทศ

Download

   3.ข้อหารือการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 7 (3)

Download

 งานบริการการศึกษา

  - สาขาวิชาการละคอน

     1.มคอ.3 เทอม 1 ปีการศึกษา 2558

Download

     2.มคอ.3 เทอม 2 ปีการศึกษา 2558

Download

     3.มคอ.5 เทอม 1 ปีการศึกษา 2558

Download

     4.มคอ.5 เทอม 2 ปีการศึกษา 2558

Download

     5.กระจายเกรด ปีการศึกษา 2558

Download

  - สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์

     1.มคอ.3 เทอม 1 ปีการศึกษา 2558

Download

     2.มคอ.3 เทอม 2 ปีการศึกษา 2558

Download

     3.มคอ.5 เทอม 1 ปีการศึกษา 2558

Download

     4.มคอ.5 เทอม 2 ปีการศึกษา 2558

Download

     5.กระจายเกรด ปีการศึกษา 2558

Download

  - สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

     1.มคอ.3 เทอม 1 ปีการศึกษา 2558

Download

     2.มคอ.3 เทอม 2 ปีการศึกษา 2558

Download

     3.มคอ.5 เทอม 1 ปีการศึกษา 2558

Download

     4.มคอ.5 เทอม 2 ปีการศึกษา 2558

Download

 งานประกันคุณภาพการศึกษาและวิจัย

    1.OP ฉบับเสนอ กบม. ครั้งที่ 2

Download

    2.แผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 12 ฉบับเสนอสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 29 สิงหาคม 2559

Download

    3.คู่มือ EdPEx

Download

    4.ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2560 - 2564

Download

 

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน

1.

คู่มือและโปรแกรมการใช้งานเครื่องเลเซอร์คัท

Download

2.

การอ้างอิงแบบ MLA

Download

 

แบบฟอร์ม     

1.

 แบบฟอร์ม  บันทึกข้อความ(ตราครุฑ)

Download

2.

 แบบฟอร์ม  เชิญอาจารย์พิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์

Download

3.

 แบบตัวอย่างกรอกรายละเอียดอธิบายงานกระบวนการ

Download

 

ระบบงานออนไลน์  

     1.งานบริการการศึกษา

   -  ระบบบันทึกเค้าโครงการเรียนการสอนออนไลน์

คู่มือการใช้งาน

 

Link สำหรับงานวิจัย

1. แบบฟอร์มเกี่ยวกับงานวิจัย

2. แบบฟอร์มเพื่อเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนฉบับใหม่

 

Link ทั่วไป

1. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2.  สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

5. สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

Link สำหรับคณาจารย์

1. ข้อมูลส่วนบุคคล/ลางานออนไลน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. ใบแจ้งการจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง

3. โปรแกรมคำนวณบำเหน็จ/บำนาญข้าราชการ

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   026966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   029868601