• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Drama
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile, Costume, Garment and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดไฟล์

 งานบริหารและธุรการ

    1.แจ้งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2559 และประกาศคำสั่งที่เกี่ยวข้อง Download
    2.คู่มือการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน มธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
          - ส่วนที่ 1 Download
          - ส่วนที่ 2 Download
          - ส่วนที่ 3 Download

 งานบริการการศึกษา

  - สาขาวิชาการละคอน
     1.มคอ.3 เทอม 1 ปีการศึกษา 2558 Download
     2.มคอ.3 เทอม 2 ปีการศึกษา 2558 Download
     3.มคอ.5 เทอม 1 ปีการศึกษา 2558 Download
     4.มคอ.5 เทอม 2 ปีการศึกษา 2558 Download
     5.กระจายเกรด ปีการศึกษา 2558 Download
  - สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
     1.มคอ.3 เทอม 1 ปีการศึกษา 2558 Download
     2.มคอ.3 เทอม 2 ปีการศึกษา 2558 Download
     3.มคอ.5 เทอม 1 ปีการศึกษา 2558 Download
     4.มคอ.5 เทอม 2 ปีการศึกษา 2558 Download
     5.กระจายเกรด ปีการศึกษา 2558 Download
  - สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
     1.มคอ.3 เทอม 1 ปีการศึกษา 2558 Download
     2.มคอ.3 เทอม 2 ปีการศึกษา 2558 Download
     3.มคอ.5 เทอม 1 ปีการศึกษา 2558 Download
     4.มคอ.5 เทอม 2 ปีการศึกษา 2558 Download

 งานประกันคุณภาพการศึกษาและวิจัย

    1.OP ฉบับเสนอ กบม. ครั้งที่ 2 Download
    2.แผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 12 ฉบับเสนอสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 29 สิงหาคม 2559 Download
    3.คู่มือ EdPEx Download
    4.ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2560 - 2564 Download

 

แบบฟอร์ม     

1.

 แบบฟอร์ม  บันทึกข้อความ(ตราครุฑ)

Download

2.  แบบฟอร์ม  เชิญอาจารย์พิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์

Download

 

ระบบงานออนไลน์  

1.งานบริการการศึกษา

   -  ระบบบันทึกเค้าโครงการเรียนการสอนออนไลน์

คู่มือการใช้งาน

 

Link สำหรับงานวิจัย

 

 

Link ทั่วไป

 

 

Link สำหรับคณาจารย์

1. ข้อมูลส่วนบุคคล/ลางานออนไลน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. ใบแจ้งการจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง

3. โปรแกรมคำนวณบำเหน็จ/บำนาญข้าราชการ

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   026966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   029868601 

 

Our location