พิมพ์
วันอาทิตย์, 14 กุมภาพันธ์ 2559 เขียนโดย Super User หมวด: สาขาวิชาศิลปการออกแบบพัสตราภรณ์ ฮิต: 47024

             สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ เป็นสาขาวิชาที่มุ่งให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพัฒนาการของสิ่งทอ และเครื่องแต่งกายของไทย ตะวันออก และตะวันตก เพื่อสืบทอดมรดกศิลปะสิ่งทอของไทย ในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ และเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่สาธารณชน นักศึกษาสามารถสร้างสรรค์พัฒนาผลงานทางด้านพัสตราภรณ์ ให้เข้ากับยุคสมัยและความต้องการของตลาดในปัจจุบัน มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์และศิลป์ของสิ่งทอ และเครื่องแต่งกาย สามารถออกแบบสิ่งทอสำหรับอุตสาหกรรมระดับต่างๆ มีความรู้ในด้านการบริหาร การตลาด การเสนอผลงาน และเทคโนโลยีที่ทันสมัยจำเป็นในอุตสาหกรรมสิ่งทอ และเสื้อผ้าสำเร็จรูป วิชาเน้นหนักเฉพาะทางสาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ 1) เน้นหนักศิลปะการออกแบบสิ่งทอ 2) เน้นหนักศิลปะการออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

รายละเอียดหลักสูตรสาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 (ฉบับเต็ม) : Download

รายละเอียดหลักสูตรสาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 (ฉบับย่อ) : Download

รายละเอียดหลักสูตรสาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 : Download

 

   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์

 ประธานหลักสูตร

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัน จันทร

                                            ● อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิชาเอกออกแบบสิ่งทอ

 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัน จันทร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา บุญรัตน์

 

อาจารย์ ดร.เกษหทัย สิงห์อินทร์


 

    

                                            ● อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิชาเอกออกแบบแฟชั่น

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรัชญา วันจันทร์

อาจารย์วราภรณ์ สำเภา

อาจารย์ปรุฬห์ลภย์ พฤกษ์โสภี