ส่งข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
* หมายถึงกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

คำนำหน้าชื่อ: *
ชื่อ : *
นามสกุล : *
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :  *
หน่วยงาน :
ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม :  *
รายละเอียด: *
วันที่ต้องการอัพข่าวสาร: *
   
พื้นที่ที่ต้องการอัพข่าวสาร: *
Website      Facebook Page
หมายเหตุ:
ไฟล์เอกสาร: 
ไฟล์รูปภาพ: 
*** เงื่อนไขการส่งไฟล์
1. ขนาดไฟล์ที่ส่งต้องไม่เกิน 2 MB
2. กรุณาบีบอัดไฟล์เป็น .zip , .rar